Lokali
Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tordna li l-eredi tal-Markiż John Scicluna jingħataw €500,000 f’danni

L-eredi tal-Markiz John Scicluna ngħataw €500,000 f’danni mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem f’każ dwar l-akkwist ta’ proprjetà tal-Bank Nazzjonali mill-Istat.

Il-każ huwa dwar bini kummerċjali li jinsab fi Pjazza San Ġorġ u Triq id-Dejqa, il-Belt Valletta.

Is-sidien tal-post oġġezzjonaw għall-akkwist u argumentaw li nkisru t-termini tal-ftehim tal-kera oriġinali li bihom kienet inkriet il-proprjetà fl-1958 għall-użu tal-Bank Scicluna, għal 10 snin b’kera annwali ta’ €963.

Aktar tard il-Bank Scicluna ngħaqad mal-Bank Nazzjonali ta’ Malta u l-kera ġiet imġedda skont il-liġi. Il-proprjetà ma setgħetx tiġi użata għal skopijiet oħra.
Għaldaqstant, meta l-Bank Nazzjonali għadda għand il-Gvern, is-sidien sostnew li nkisser il-kuntratt u fl-1989 fetħu proċeduri ċivili biex jerġgħu jiksbu l-pussess tal-proprjetà.

Għoxrin sena wara, il-Qorti tal-Appell sabet li l-kirja favur il-Bank kienet protetta sal-2028 u għalhekk ma setgħetx tiddeċiedi favur is-sidien.

Min-naħa tagħhom ir-rikorrenti talbu rimedju kostituzzjonali quddiem il-Qrati Maltin. Fi Frar tal-2016, il-Prim’Awla laqgħet it-talba tagħhom u ordnat lill-Istat iħallas €1 miljun bħala kumpens. Madankollu, erba’ xhur wara, fuq appell mill-Avukat Ġenerali, il-Qorti Kostituzzjonali naqset il-kumpens għal €25,000. Dwar l-iżgumbrament, il-Qorti qalet li ma kienx il-post fejn tiġi trattata dil-kwistjoni.

Dan wassal biex l-eredi fetħu każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, li min-naħa tagħha kkonfermat il-ksur tad-drittijiet u nnottat li l-Qorti Kostituzzjonali naqset milli tieħu azzjoni sabiex tordna l-iżgumbrament tal-inkwilin. Hija ma qablitx mal-interpretazzjoni tal-Qrati Maltin dwar li impossibli li togħla l-kera.

Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem sabet ukoll li l-kumpens mogħti mill-Qrati Maltin mhux xieraq u meta kkunsidrat kollox, il-Qorti kkonkludiet li nkissru d-drittijiet tagħhom u ordnat il-kumpens ta’ €500,000 u €16,000 fi spejjeż. Il-kumpens irid jingħata fi żmien tliet xhur.

Aħbarijiet Oħra

Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza fil-konfront ta’ Joseph Calleja, li kien jaħdem ma’ Identity Malta. Huwa kien ġie kkundannat erba’ snin ħabs u ordnat jagħti lura €44,400 wara li nstab…

Wara li Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista talab biex tkun posposta l-elezzjoni għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Kummissjoni Elettorali responsabbli mit-tmexxija tal-elezzjoni qalet li m’hemmx bażi għal din it-talba. Qalet li l-Kummissjoni Elettorali ilha…

Ġuvni Żvediż ta’ 19-il sena Barre Sakeriya Abdukadir weħel tlett xhur ħabs sospiżi għal sena wara li lbieraħ it-Tnejn għall-ħabta ta’ 8.30am kien tiela’ xurban fuq titjira fl-ajruport internazzjonali ta’…

Keith Schembri, li kien Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat jinsab arrestat. Mhux eskluż li miegħu qed jinżammu arrestati persuni oħra. Dan wara li lbieraħ il-Qorti Kriminali ordnat…

Aktar